3.3.3. Väestöryhmittäiset erot odotuksissa

Tieteen kyky ratkaista ongelmia arvioidaan eri väestöryhmissä pääpiirteittäin samanlaiseksi. Erityisen tiedeoptimistisia sen paremmin kuin -pessimistisiäkään ryhmiä ei voida identifioida.

Miesten ja naisten odotuksissa ilmenevät erot ovat lähinnä painotuseroja. Miehet luottavat hieman enemmän tieteen kykyyn ratkaista energia- ja ympäristöongelmia. Naiset puolestaan ovat havaittavasti toiveikkaampia sairauksien voittamisen suhteen. Myös mm. rauhan edistämistä koskevissa arvioissaan naiset ovat vähemmän skeptisiä kuin miehet. Kokonaisuutena sukupuolten välillä ei - ehkä vastoin totunnaisia käsityksiä - ole havaittavissa näkyvää tasoeroa 'tiedeoptimismin' asteessa (kuvio 33.).

Arviot eivät myöskään ole kovin ikäsidonnaisia. Nuorten optimismi on silti - kuten suotavaa onkin - kokonaisuutena jonkin verran vahvempaa kuin vanhempien. Selvimmät tämänsuuntaiset erot ilmenevät mm. arvioitaessa tieteen kykyä ratkaista energiakysymyksiä, hillitä ympäristön saastumista ja ilmastonmuutosta sekä parantaa elämän turvallisuutta.

Koulutustason mukaiset riippuvuudet poikkeavat tässä tarkasteluyhteydessä tavanomaisesta sikäli, etteivät arviot myönteisty kaikilta osin koulutustason kohotessa. Mm. tieteen kykyyn lisätä onnellisuutta ja estää sotia/konflikteja koulutetut uskovat kouluttamattomia vähemmän. Kokonaisoptimismissaankaan koulutetut eivät juuri ole kouluttamattomia edellä.

Mikäli arviointeja tarkastellaan esimerkinomaisesti myös muiden väestötekijöiden valossa, voidaan todeta että 'varmimmin onnistuvaan' asiaan, sairauksien voittamiseen suhtaudutaan sangen toiveikkaasti läpi koko väestön. Epäuskoa ei esiinny missään ryhmässä.

Olennaisesti ongelmallisemmaksi kaikissa väestöryhmissä koetaan ilmastonmuutokseen vaikuttaminen. Keskimääräistä optimistisemmiksi tämän koko maapalloa koskevan megaongelman ratkaistavuuden suhteen osoittautuvat mm. nuorimmat ikäryhmät ja korkeimmin koulutetut. Joskin koulutusaloittaiset erot jäävät vähäisiksi, huomionarvoista - ja ehkä hieman pahaenteistä - on se että teknis-luonnontieteellisen koulutuksen saaneet ovat jopa hieman muita pessimistisempiä. Sosiaaliryhmistä toiveikkaimpia ovat opiskelijat ja epäuskoisimpia eläkeläiset. Ajatellen ryhmien keskimääräistä elinaikaodotetta eron voi katsoa olevan niin sanotusti oikein päin (kuvio 34.).