3.1.2. Luottamuksessa tapahtuneet muutokset

Luottamusjakaumia kolmen vuoden takaisiin verrattaessa todetaan paitsi pysyvyyttä, myös huomionarvoisia muutoksia. Tuloksissa havaitaan myös trendinomaisia, koko kuuden vuoden seuranta-aikaa koskevia kehityskulkuja.

Merkittävin muutos edellisestä mittauksesta koskee poliittis-hallinnollista järjestelmää, jota kohtaan tunnetaan nyt aiempaa enemmän luottamusta. Selvimmin tämä ilmenee eduskunnan osalla (luottavien osuus on kasvanut 6 %-yksikköä). Myös puolueita ja EUta koskeva skeptisyys on havaittavasti aiempaa vähäisempää (kuvio 20.). Tarkasteluyhteydessä on paikallaan palauttaa mieliin myös edellä (luvussa 2.2.) todettu politiikkaa koskevan kiinnostuksen kasvu.

Politiikan arvostuksen nousua voi tulkita eri tavoin. Vaikka positiiviset, demokratiaan kasvamiseen ym. viittaavat tulkinnat ovat varmaankin luontevimpia, potentiaalisiin selitysmalleihin mahtuu myös astetta kyynisempi, tutkimusajankohtaan liittyvä tulkinta. Suomalaiset olivat juuri valinneet itselleen uuden eduskunnan, eivätkä tutkimukseen vastatessaan olleet ehtineet siihen vielä pettyä.

Kokonaisuutena muutosvertailu viittaa pikemminkin yleisen yhteiskuntaa koskevan luottamuksen kasvuun kuin sen heikkenemiseen. Useisiin toimijoihin suhtaudutaan ainakin hieman aiempaa luottavaisemmin. Tämä käy havainnollisesti ilmi, kun luottamusmuutoksia tarkastellaan pelkistävästi keskiarvojen erotuksina. Näistä piirtyvä kuvaaja kertoo muutosten pääpainon olevan positiiviseen suuntaan tapahtuneissa muutoksissa (kuvio 21.).

Viitteitä samansuuntaisesta kehityksestä on saatu myös muissa viimeaikaisissa tutkimuksissa. Myös niiden mukaan suomalaisten kriittisyys ja kaikkinainen 'päänpuristus' on alkanut hieman hellittää. Tästä kertovat mm. yhteiskunnalliseen vallankäyttöön suhtautumista koskevat aikasarjat (Satavuotias kuntotestissä, EVA 2007).

Mainittua kehitystä kuvastaa osaltaan myös oikeuslaitosta koskevan luottamuksen kasvu. Edellisellä vertailuvälillä (2001-2004) rekisteröity samansuuntainen siirtymä huomioon ottaen kokonaismuutos piirtyy oikeuslaitoksen osalla mittavaksi. Uusinta tulosta ehkä vaikeammin selitettävät ovat instituution ensimmäisessä mittauksessa saamat vaisut luvut. Vähäisempää, asteittain kohonnutta luottamusta havaitaan lisäksi mm. median kohdalla.

Kaikkia yhteiskuntatahoja muutostarkastelu ei kuitenkaan mairittele. Epäluottamuksen lisääntyminen, siinä määrin kuin sitä on tapahtunut, paikantuu lähinnä kirkkoon ja elinkeinoelämän alueelle. Sekä suuryrityksiä että Nokiaa koskevat luvut ovat jonkin verran aiempaa nuivemmat. Kolmen mittauksen aikasarja viittaa kummankin osalla laskevaan kehitykseen. Suunta on ehkä yllättävä saaduksi ajankohtana jolloin maan taloudessa on jo pitkään mennyt niin sanotusti lujaa, suhdanneindikaattorit sojottaneet ylöspäin eivätkä Nokian pörssitiedotteetkaan ole antaneet aihetta itkuun. Taustalla vaikuttanee sitkeähenkinen huoli työpaikkojen siirtymisestä ulkomaille ja yleensäkin globaalin kvartaalitalouden seurausvaikutuksista.

Eri suuntaisten muutosten ohella tarkastelu tuo esille muuttumattomuutta. Pysyvyys on ominaista etenkin havainnoinnin pääkohteelle, tiedettä ja tiedeorganisaatioita koskevalle luottamukselle. Kun kaikissa viidessä tiedettä koskevassa seurantamittarissa havaitaan lisäksi samankaltainen oireellinen (1-2 prosenttiyksikön) nousu, tulokset muodostuvat jo ikään kuin maksetun makuisiksi. Mikäli samalla otetaan huomioon kyseisissä mittareissa tapahtunut aiempi, niin ikään vähäistä myönteistymistä heijastava asennekehitys, harmonia hahmottuu liki hämmästyttäväksi (ks. myös kuvio 22., jossa tiedettä koskevat mittarit on erotettu omaksi tarkastelukokonaisuudekseen).

Tulosten tulkinnassa on kuitenkin oltava maltillinen Vaikka uusimmat tulokset luovat visuaalisesti esitettyinä muutosvaikutelman, erot edelliseen mittaukseen ovat niin pieniä että ne eivät oikeuta pitkälle meneviin johtopäätöksiin. Olennaista kuitenkin on, ettei mikään tiedemittari näytä miinusta. Turvallisinta lienee todeta luottamuksen tieteeseen kuuluvan nykyään niihin asioihin, joita suomalainen ei vaihda.