Muutokset henkilöiden nimeämisessä

Seuranta-aineiston avulla voidaan tehdä päätelmiä myös kansalaisten käsitysten muuttumisesta. Koska kyseisenkaltainen henkilönimillä operoiva 'julkkispörssi' ei ehkä ole tieteen ominta aluetta, vertailu aiempaan esitetään vain karkean yleispiirteisesti. Sekunnin sadasosiin perustuva yksilöiden paremmuuden punninta saa jäädä urheilun yksinoikeudeksi.

Yksityiskohtaisen muutosanalyysin tarvetta hillitsee myös se, että tulokset ovat ydinsanomaltaan samat kuin kolme vuotta sitten ja myös pitkälti samanlaiset kuin ensimmäisessä mittauksessa vuonna 2001. Listojen kärkisijat suvereenisti valtaavat henkilöt ovat pysyneet samoina.

Kansalaisten kyky/halu nimetä henkilöitä todetaan kuitenkin nyt aiempaa vahvemmaksi. Ero edelliseen tutkimukseen ilmenee kummankin arviointitehtävän osalla. Ilmiön syiden selittäminen saattaa olla jonkin verran pulmallista. Lisääntynyttä tarjontaa sävytti kuitenkin selvien 'hutien' (ulkomaiset henkilöt ym.) osuuden kasvu. Osasyy saattaa olla kysymyskontekstin muuttumisessa. Tieteen saavutusten (joita tarkastellaan jäljempänä) tiedusteleminen heti henkilönimien jälkeen saattoi luoda tiettyä 'takaisinkytkentää' mittareiden välille (kuvio 16.).

Tiukasta peruspermanentistaan huolimatta nimilistat eivät ole pysyneet muuttumattomina. Kummaltakin listalta voidaan löytää niin nousijoita kuin laskijoitakin. Mikäli tarkasteluun otetaan nykyisin toimivien tieteenharjoittajien rankkaus, voidaan Palotien todeta vahvistaneen selvää ykkösasemaansa entisestään (ennen 118 mainintaa1). Torvaldsin kakkossija oli niinikään kiistaton myös aiemmin (40). Valtaojan viime kerralla tapahtunut ponnahdus kolmannelle sijalle (15 maininnalla, nyt 22) on myös luettava jo vakiintuneeksi asiantilaksi.

Tämän jälkeisissä sijoituksissa nähdään jo liikettä. Näkyvin nousija on Himanen, joka on kivunnut listan neljänneksi (8 mainintaa) niin sanotusti tyhjästä (0). Käytännössä sama on tapahtunut Hanskille (6, ennen 0) ja Alitalolle (4/0). Ranta on lähinnä vahvistanut entistä paikkaansa (6/5). Hämeen-Anttila on hieman kohentanut sijoitustaan ja 'äänimääräänsä' (5/3).

Kolmen puoltoäänen sarjassa nähdään niinikään nousujohteisuutta. Kohonen on kokonaan uusi, Puska ja Pulkkinen jo aiemmilla listoilla olleita. Kaksi mainintaa saavuttaneita on jo siinä määrin lukuisasti ettei ryhmää ole mielekästä eritellä muutosnäkökulmasta. Kyseiseen joukkoon pääsy on myös kovin riippuvaista satunnaisuudesta (ero yhden maininnan saaneisiin, joiden nimiä ei dokumentoida raportissa, on vähäinen).

Myös toisensuuntaista muutosta - kurssien laskua - lienee tarpeen kuvata. Nykyisellä listalla (kun kriteerinä on vähintään kaksi mainintaa) mukana olevia, mutta 'puoltoääniä' menettäneitä ja samalla sijoitustaan pudottaneita ovat mm. Cantell (4, ennen 9), Wiio (2/6) ja Ylikangas (2/5).Viimekertaiselta listalta kokonaan pois pudonneiden identifiointia ei suoriteta raportissa.

Toisen nimeämistehtävän - merkittävä tieteenharjoittaja historia huomioon ottaen - osalla struktuuri on säilynyt vielä sementoidumpana. Virtanen on pysynyt ylivoimaisena ykkösenä jopa lisäten suosiotaan (404 mainintaa, ennen 313). Ylpön selkeä kakkossija ei liioin ole kohdannut uhkaajia (88/64). Kolmanneksi sijoittuva von Wright saa nyt aiempaa vähemmän mainintoja (15/33). Näitä seuraavassa (2-6 mainintaa saaneiden) joukossa havaitaan jonkin verran sijoitusmuutoksia suhteessa aiempaan. Kokonaan uusia nimiä listalla ovat mm. Eino Jutikkala (6), Jorma Palo (4), Olli Lounasmaa (3) sekä Pertti (Spede) Pasanen (2).

Yleisellä tasolla vuosien 2007 ja 2004 tulosten - tarkoittaen molempia nimeämistehtäviä - vertailu kertoo aiempaa(kin) suuremmasta keskittymistendenssistä, so. mainintojen kasautumisesta muutamille kärkinimille. Tämä ilmenee paitsi po. henkilöiden saamien mainintojen lukumäärän kasvuna, myös siinä että esimerkiksi kaksi mainintaa saaneita on nyt vähemmän kuin edellisessä tutkimuksessa (mutta yhden maininnan saaneita enemmän).

 _______________________________________________

1Henkilöiden 'äänimäärien' suora vertailu ei ole aivan korrektia, koska tutkimusaineistot eivät ole vastaajamääriltään yhtä suuria. Toisaalta prosentuaalisenkin vertailun tiellä on tiettyjä analyysiteknisiä esteitä (ylipäätään jonkin henkilön nimeävien osuuksissa on eroja mikä vaikuttaa myös kantalukuihin ja lisäksi osa vastaajista on ilmoittanut useampia henkilöitä, jotka on otettu kaikki tarkastelun piiriin). Myös aiemmat tulokset on raportoitu konkreettisina mainintojen lukumäärinä.