<
©copyright Anna-Liisa Lehessaari & Raimo Toivonen 19982021. All rights reserved.

ANNA-LIISA LEHESSAARI                                         RAIMO TOIVONEN
FONETIIKAN LAITOSPITCHSYSTEMS OY
HELSINGIN YLIOPISTO

Puhenopeus ja puhujan identiteetti 
- tietokoneavusteisen puheentutkimuksen mahdollisuuksia

Tarkasteltaessa puhujan identiteetistä kertovaa puheen vaihtelua on tärkeällä
sijalla foneettinen analyysi. Menetelmien kehittymisen myötä on päästy käsiksi
aiemmin tavoittamattomiin ilmiöihin. Näin ovat monet vanhat käsitykset avautu-
neet odotettua paljon vivahteikkaammaksi todellisuudeksi. Esittelemme tässä
tietokoneavusteisen puheentutkimuksen mahdollisuuksia ja tuloksia puheen-
tuoton nopeuden vaihteluun keskittyen.

Puhenäytteen visualisointi akustiseksi rekisteröinniksi sekä helpottaa puheen
kuuntelua että mahdollistaa mittausten tekemisen. Panoraama-esityksessä koko
puhenäyte nähdään yhdessä kuvassa, josta halutut puhejaksot voidaan projisoi-
da suuremmassa mittakaavassa tarkasteltavaksi. Puhenäytteen ominaisuuksia voi-
daan määrittää automaattisesti saatavin tunnusluvuin. Käytettävissä on myös
keinoja selvitä spontaanin puheen näytteille tyypillisistä ongelmista, kuten kehno
äänitelaatu, ympäristöäänet ja päällekkäispuhunta.

Aiempi uskomus, että puhenopeuden vaihtelu perustuu vain taukojen määrän ja
keston vaihteluun, on osoittautunut vääräksi. Havainnollistamme esimerkein, mi-
ten ja miksi puhe- ja artikulaationopeus vaihtelee eri puhujien välillä ja saman
puhujan tuotoksessa. Koko puhenäytteestä määritetyn keskimääräisen puhe- ja
artikulaationopeuden lisäksi tarkastelemme myös muita nopeuteen ja sen vaihte-
luun liittyviä muuttujia. Näitä ovat mm. tavanomaista nopeammaksi ja tavanomaista
hitaammaksi havaittujen puhejaksojen osuus koko puhetuotoksessa.

Viimeaikaisissa tutkimustuloksissa on korostunut puhujien yksilöllisten piirteiden
huomioonottamisen tärkeys. Puhujienvälinen vaihtelu on niin huomattavaa, että
puhujajoukkojen vertailuun tulee sisällyttää puhujien välisten erojen selvittäminen.
Tämä tekee tutkimuksesta suuritöisempää. Tarkastelemme mahdollisuuksia automa-
tisoida puheen tuoton nopeutta määrittävien muuttujien laskentaa.

Lopuksi hahmottelemme kenttätöihin lähtevän sosiolingvistin reppuun ihanteel-
lista puheentuoton nopeuden tutkimisen apuvälinettä. Tämän tulisi olla kevyt,
nopea- ja varmatoimintainen ja häiriötekijöitä sietävä.

-------------------------

Tämä abstrakti löytyy myös kirjasta XXV kielitieteen päivät Tampereella
15.16. toukokuuta 1998. Esitelmien tiivistelmät. Tampereen yliopisto 1998.