©copyright Anna-Liisa Lehessaari & Raimo Toivonen 20012021. All rights reserved.

ANNA-LIISA LEHESSAARI                                         RAIMO TOIVONEN
HELSINGIN YLIOPISTOPITCHSYSTEMS OY
HELSINKITAMPERE

Kuulonmalli: uuden vuosituhannen puheentutkimusta 

Ero toteutettavan ja toteuman välillä on opittu mieltämään yhdeksi kielen- ja puheentutkimuk-
sen keskeisistä teeseistä. Tässäkin kohden saattaa uudelleenarviointi kuitenkin olla edessä,
kun menetelmien kehitys avaa tutkimukselle arvaamattomia mahdollisuuksia. Esityksessämme
kerromme puheentutkimuksen uusimmista menetelmistä, joita käyttäen akustinen puhesignaali
kyetään jo tällä hetkellä tehokkaasti jaottelemaan fonologisia äänneyksiköitä varsin hyvin vas-
taaviksi segmenteiksi.

Havainnollistamme esimerkkien avulla, miten äänteiden ja puheen taukojen tutkimuksessa voi-
daan hyödyntää sellaisia uusia analyysimuotoja kuin äänekkyyskäyrä, äänekkyysmuutoskäyrä
ja spektrierokäyrä. Nämä menetelmät perustuvat kuulonmallilla laskettuihin auditoriseen spekt-
riin ja äänekkyysspektriin, joiden laskennallista perustaa myös esittelemme.

Esimerkeissä tarkastelemme mm. seuraavia aiheita: Onko puheen taukojen automaattinen pai-
kantaminen mahdollista? Pystytäänkö suomen kielen diftongien sisältä osoittamaan selvä vo-
kaalienvälinen raja? Miksi sananrajoilla tarvitaan glottaaliklusiilia? Voiko kvantiteetiltaan lyhyt
äänne olla toteumaltaan monimutkaisempi kuin vastaava kvantiteetiltaan pitkä äänne?

Esiteltäviä uusia menetelmiä käyttäen segmenttirajat saadaan lähes poikkeuksetta määritettyä
tarkasti ja ja yksiselitteisesti. Tutkia voidaan myös tekniselta laadultaan heikohkoja äänitteitä.
Menetelmien soveltaminen ei enää edellytä tutkijalta työlästä puheakustiikan teoriaan pereh-
tymistä ja tuhruisten analyysikuvien tarkastelua. Uudet menetelmät tarjoavat siis työskentely-
pohjan aiempaa laajemmalle joukolle puheen ilmiöistä kiinnostuneita tutkijoita - mukaanlukien
vaikkapa käytännön työtä tekevät puheterapeutit ja kielenopettajat.
-------------------------

Tämä abstrakti löytynee myös kirjasta Kielten ja kielitieteen moninaisuus, XXVIII kielitieteen
päivät Jyväskylä 17.19.5.2001. Esitelmäabstraktit. Jyväskylän yliopisto 2001.