If you can't find the name here, try the alphabetical list.

Presidents
Martti Ahtisaari Tarja Halonen
Urho Kekkonen Mauno Koivisto


Government
Jan-Erik Enestam Tarja Filatov
Tuula Haatainen Liisa Hyssälä
Antti Kalliomäki Tanja Karpela
Juha Korkeaoja Johannes Koskinen
Seppo Kääriäinen Paula Lehtomäki
Leena Luhtanen Hannes Manninen
Sinikka Mönkäre Mauri Pekkarinen
Kari Rajamäki Matti Vanhanen
Erkki Tuomioja Ulla-Maj Wideroos


Other
Esko Aho Arja Alho
Heidi Hautala Satu Hassi
Harri Holkeri Ulpu Iivari
Ville Itälä Piia-Noora Kauppi
Kalevi Kivistö Eija-Riitta Korhola
Henrik Lax Lasse Lehtinen
Erkki Liikanen Marjo Matikainen-Kallström
Riitta Myller Outi Ojala
Jyrki Otila Reino Paasilinna
Pertti Paasio Mikko Pesälä
Sirpa Pietikäinen Samuli Pohjamo
Hannele Pokka Elisabeth Rehn
Esko Seppänen Ilkka Suominen
Hannu Takkula Riitta Uosukainen
Ari Vatanen Kyösti Virrankoski
Paavo Väyrynen Matti Wuori

Back to front page