1.Vesianalyysin parametrejä

1.3. Väri ja haju (Skrökki, Vesitalous 3, 1991)

Puhdas vesi on väritöntä ja hajutonta. Väriä veteen aiheuttavat mm. humus, rauta ja mangaani. Kuparipitoinen vesi, johon lisätään pesuainetta, voi värjäytyä voimakkaasti. Hajua veteen aiheuttavat mm. rikkivety, mangaani tai orgaaniset yhdisteet.

1.4.Bakteerit (Skrökki, Vesitalous 3, 1991; Teemana vesi; Chemas Oy 1994 s. 48-51)

Koliformisten bakteerien esiintyminen vesilaitoksen jakamassa vedessä on merkki vedenkäsittelyn, varsinkin desifioinnin puutteellisuudesta, vesijohtoverkon tai vedenottamon saatumisesta tai bakteerien lisääntymisestä verkostossa. Kotitalouskaivoissa koliformisten bakteerien esiintyminen on yleensä merkki pintavesien pääsystä kaivoon. Ne voivat olla peräisin myös kasveista, maasta tai teollisuusjätevesistä. Lämpökestoisten koliformisten bakteerien (E-coli) esiintyminen on merkki ulosperäisestä saastumisesta.

Veden laatu voidaan arvioida koliformisten bakteerien lukumäärän perusteella:
kolif.bakt.lkm/100 ml kelpoisuus
juomavesi alle 1 hyvä
juomavesi yli 10 huono
uimavesi alle 100 hyvä
uimavesi yli 1000 huono

Yhdyskuntavesi

Vesitutkimus

1. Vesianalyysin parametrejä

2. Laboratoriotöitä