VEDEN LAATUVAATIMUKSET

Talousveden laatuun vaikuttavat

 raakaveden laatu (mm. maaperä, saastuminen)

 vedenkäsittely (esim. klooraus/orgaaniset klooriyhdisteet, saostus/alimiini)

 putkisto (esim. kupari)

 veteen mahdollisesti lisätyt aineet(esim. fluori)

Vedessä olevien aineiden terveysvaikutukset riippuvat niiden laadusta ja määrästä. Jotkut aineet ovat vain haitallisia esim. kadmium, kun taas jotkut elimistölle välttämättömiä esim.fluori. Fluorin terveysvaikutukset liittyvät sen liialliseen tai liian vähäiseen saantiin. (Ympäristöterveyden käsikirja, 1993)

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut päätöksen talousveden laatuvaatimuksista, mikä sisältää myös Euroopan talousyhteisön direktiivin juomaveden laadusta. Yksittäisten ominaisuuksien tai kemiallisten yhdisteiden osalta päätös jakaa laatuvaatimukset terveydellisiin ja , mikrobiologiset ja myrkyllisiä aineita koskevat sekä teknis-eettisiin laatuvaatimuksiin, jotka voivat olla haitallisia: (Muuttuva ympäristö ja terveys, 1997)

Terveydellisiin laatuvaatimuksiin kuuluvat

 •  Selvästi myrkylliset aineet
  elohopea, kadmium, lyijy,
  antimoni, arseeni, barium, boori, fluoridi
  (enimmäispitoisuus 1,5 mg/l), kromi, molybdeeni, nikkeli, seleeni, ja syanidi

   Yleisesti esiintyviä terveydelle haitallisia aineita
  nitraatti (raja-arvo 25 mg/l) ja nitriitti

   Määräyksiä on mm.
  kloorifenolista (raja-arvo 0,01 mg/l),
  trihalometaanista (kloroformi 0,2 mg/l ja triklooribromometaani 0,06 mg/l)
  pestisideistä (kokonaismäärä < 0,0005 mg/l) ja
  polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, PAH (0,0002 mg/l)

 • Teknis-eettisiin laatuvaatimuksiin kuuluvat määräykset

 •  Näiden enimmäispitoisuudet ovat kertaluokkaa suuremmat kuin yllä olevan ryhmän yhdisteiden eli 102 – 10-2 mg/l.
  alumiini, ammonium-ioni, hopea, kalium, kalsium, kloridi, kupari, magnesium, magnesium, mangaani, rauta

   Määräyksiä on myös
  KMnO4-luvusta, mineraaliöljyistä, fenoleista, pinta-aktiivisista aineista, liuenneista hiilivedyistä ja kuiva jäännöksestä

   Määräykset koskevat myös aistinvaraisesti mitattavia suureita kuten veden hajua ja makua, lisäksi veden pitää olla kirkasta ja väritöntä.

 • Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset talous- ja juomavedelle

  (Vesi kansiosta opetuskäyttöön; Suomen ympäristökeskuksen lehtinen)

  Suomessa veden laatua valvoo Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja vesilaitosten toimintaa ministeriön paikalliset viranomaiset. Vesilaitokselle asetetut laatuvaatimukset on annettu STM:n asetuksessa 953/1994, joka on sopusoinnussa EU:n vastaavien direktiivien kanssa. Yksikkönä on mg/l, ellei toisin mainita.

  Ihmisen terveyteen vaikuttavat aineet Enimmäisarvoja talous- ja juomavedessä kaivo-vedessä
  STM 74/94 EU:n normi STM 935/94
  Mikrobiologiset vaatimukset:
  Koliformiset bakteerit 1 kpl/100 ml Ei lainkaan 100 kpl/100 ml
  Escheria coli (44 oC, 24 h) 1 kpl/100 ml Ei lainkaan 1 kpl/100 ml
  Fekaaliset streptokokit (37 oC, 48 h) 1 kpl/100 ml    
  Kemialliset vaatimukset:
  Fluori 1,5 (* 1,5  
  Nitraatti 25    
  Arsenikki 0,01 0,050 0,01
  Kadmium 0,005 0,005 0,005
  Lyijy 0,01 0,050 0,01
  Kloroformi 0,2 (*    
  Elohopea 0,001 0,001  
  Mineraaliöljyt 0,05   0,1
  Syanidi 0,05 0,050 0,05
  Pestidit (torjunta-aineet) 0,0005    
  Veden esteettisiin ominaisuuksiin vaikuttavat aineet:
  Alumiini (aiheuttaa samentumaa) 0,2 0,2 0,2
  Kloridi (…suolaista makua) 100   100
  KMnO4 –luku (…bakteerikasvua) 12   20
  Kupari (…turkoosin värin) 1,0 3,0 1,0
  Mangaani (…mustan värin) 0,05 0,05 0,2
  Rauta (…punaruskean värin) 0,2 0,2 0,5
  Sameus 4 FTU   < 5
  Väri 15 mg/1 Pt 20 mg/1 Pt < 20
  Haju ja maku Ei vierasta hajua tai makua   Ei hajua tai makua
  Radioaktiiviset aineet
  Radon-222     300 Bq/l
  Vesijohtoputken korroosioon vaikuttavat aineet:
  Kloridi (lisää korroosiota) 100    
  Sulfaatti (lisää korroosiota) 150 250  
  Kalsium (suuri pitoisuus vähentää korroosiota) 100    
  PH (tällä välillä korroosio on pienimmillään) 6,5 – 9,5 9,5  
  Taulukosta puuttuu osa EU:n vedenlaatunormeista.
  *) Noin 1 mg/l –pitoisuuksissa fluori on hyödyksi hampaille.
  **) Syntyy veden desinfioinnissa (kloorauksessa)      
  Yhdyskuntavesi

  Veden laatuvaatimukset

  Veden terveysvaatimukset