Kaarlo Hänninen,
       "Kansakoulun maantieto ja kotiseutuoppi 
        yksiopettajaisia kouluja varten",
    Osakeyhtiö Valistus, Raittiuskansan Kirjapaino Oy,
         Helsinki 1929, neljäs painos
-----------------------------------------------------------------

SUOMEN KANSAN HEIMOT (s. 51)

Suomalaiset ovat tänne tullessaan jakaantuneet kahteen päähei
moon : hämäläisiin ja karjalaisiin. Edelliset asettuivat maamme
länsi- ja jälkimmäiset itäosiin. Näistä ovat muodostuneet myö
hemmin savolaiset, pohjalaiset ja kainulaiset.

HÄMÄLÄINEN on vankka varreltaan, hartehikas ja vahva. Silmät ovat
harmaansiniset, tukka usein vaalea. Hän on luonteeltaan totisempi
ja vähäpuheisempi kuin karjalainen. Työssään hän on erittäin kes
tävä ja käytännöllinen. Hän on oikein suomalaisen perikuva. Maan
viljelykseen hän on innostunut.

KARJALAINEN on solakkavartaloinen ja pitempi. Silmät ovat tum
memmat, tukka tavallisesti ruskea ja usein kihara. Luonteeltaan 
karjalainen on reipas, puhelias ja toimelias. Hänellä ei kui
tenkaan ole hämäläisen sitkeyttä töissään. Se nähdään varsinkin
siinä, että hänellä ei ole maanviljelykseen niin suurta halua
kuin hämäläisillä. Sen sijaan tekee hän mielellään kauppaa. Kar
jalainen rakastaa laulua ja soittoa.

VARSINAISSUOMALAISET ovat hämäläistä heimoa, joihin on sekaan
tunut ruotsalaista väestöä. Varsinaissuomalainen on pitempi kuin
varsinainen hämäläinen. Hän on vilkas ja puhuu hyvin lyhytsanais
ta murretta.

POHJALAISET ovat erikoinen heimohaara, joka näyttää syntyneen hä
mäläisten, savolaisten ja ruotsalaisten sekoittumisen kautta.
Pohjalaiset ovat tarmokkaita, urhoollisia, tulisia ja kerskai
levaisia. He ovat kestäviä maantyössä ja taitavia käsitöissä.

SAVOLAINEN heimohaara on ehkä syntynyt hämäläisten ja karjalais
ten sekoituksesta. Savolainen on luonteeltaan leikillinen ; hänen
kielimurteensa on lausunnaltaan erikoista.

RUOTSALAISET kuuluvat germaanisten kansojen ryhmään, samaan kuin
norjalaiset, tanskalaiset ja saksalaiset. He ovat pitkiä, sola
koita, kaitakasvoisia ja suoranenäisiä. Luonteeltaan he ovat hil
peitä sekä vielä puhtautta rakastavia. Maassamme asuvat ruotsa
laiset jaetaan asuinpaikkojen mukaan Ahvenanmaan, Uudenmaan, Tu
runmaan ja Pohjanmaan ruotsalaisiin.

LAPPALAISIA asuu nykyisin Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja Sodan
kylän kunnissa, sekä Venäjän, Norjan ja Ruotsin Lapissa. Elinkei
nojen mukaan jaetaan heidät poro- ja kalastajalappalaisiin. Lap
palainen on lyhyt ja hintelä ; kasvot ovat leveät, poskipäät ul
konevat, nenä litteä ja tukka musta tai ruskea. Porolappalaiset
asuvat joko puusta tehdyissä majoissa tai nahkaisissa teltoissa,
joita siirretään paikasta toiseen. Kalastajalappalaiset asuvat
puusta tehdyissä pirteissä.