Runo 43: The fight for the Sampo (a fragment)

The argument from Kirby:

The Mistress of Pohjola equips a war-vessel and goes in pursuit of the robbers of the Sampo (1–22). When she overtakes them a fight ensues between the forces of Pohjola and Kalevala in which the latter conquer (23–258). Nevertheless the Mistress of Pohjola succeeds in dragging the Sampo from the boat into the lake, where it breaks to pieces (259–266). The larger portions sink in the lake, and form its riches, while the smaller pieces are thrown on shore by the waves, at which Väinämöinen is much pleased (267–304). The Mistress of Pohjola threatens to send all evil upon Kalevala, to which Väinämöinen pays no attention (305–368). The Mistress of Pohjola returns home in great distress, taking with her only a small fragment of the cover of the Sampo (369–384). Väinämöinen carefully collects the fragments of the Sampo on the shore, and plants them, hoping for continuous good fortune (385–434).

Kalevala (1849)

Louhi, Pohjolan emäntä, kutsui Pohjolan kokohon. Pani joukon jousihinsa, laittoi miehet miekkoihinsa; rakenteli Pohjan purren, suoritti sotavenosen.

Latoi miehet laivahansa, suoritti sotaurohot, kuni sotka poikasensa, tavi lapsensa latovi: sata miestä miekallista, tuhat jousella urosta.

Kohenteli purjepuita, vaatevarpoja varasi; nosti puuhun purjehia, vaattehia varpapuihin, kuin on pitkän pilven longan, pilven tönkän taivahalla. Siitä läksi laskemahan, sekä läksi jotta joutui sampoa tapoamahan venehestä Väinämöisen.

Vaka vanha Väinämöinen laskevi sinistä merta. Itse tuon sanoiksi virkki, puhui purtensa perästä: Oi sie lieto Lemmin poika, ylimäinen ystäväni! Nouse purjepuun nenähän, vaatevarpahan ravaha! Katsaise etinen ilma, tarkkoa takainen taivas, onko selvät ilman rannat, onko selvät vai sekavat!”

Tuopa lieto Lemminkäinen, poika, veitikkä verevä, hyvin kärkäs käskemättä, kehumattaki kepeä, nousi purjepuun nenähän, vaatevarpahan ravahti.

Katsoi iät, katsoi lännet, katsoi luotehet, etelät, katsoi poikki Pohjan rannan. Siitä tuon sanoiksi virkki: Selvänä etinen ilma, taakea takainen taivas: pieni on pilvi pohjosessa, pilven lonka luotehessa.”

Sanoi vanha Väinämöinen: Jo vainen valehtelitki! Ei se pilvi ollekana, pilven lonka lienekänä: se on pursi purjehinen. Katso toiste tarkemmasti!”

Katsoi toiste, katsoi tarkoin. Sanovi sanalla tuolla: Saari kaukoa näkyvi, etähältä haamottavi; havukoita haavat täynnä, koivut kirjokoppeloita.”

Sanoi vanha Väinämöinen: Jo vainen valehtelitki! Havukoita ei ne olle eikä kirjokoppeloita: ne on Pohjan poikasia. Katso tarkoin kolmannesti!”

Se on lieto Lemminkäinen katsoi kerran kolmannenki. Sanovi sanalla tuolla, lausui tuolla lausehella: Jo tulevi Pohjan pursi, satahanka hakkoavi! Sata on miestä soutimilla, tuhat ilman istumassa!”

Silloin vanha Väinämöinen jo tunsi toet totiset. Sanan virkkoi, noin nimesi: Soua, seppo Ilmarinen, soua, lieto Lemminkäinen, soutakatte, kaikki kansa, jotta juoksisi venonen, pursi eestä ennättäisi!”

Souti seppo Ilmarinen, souti lieto Lemminkäinen, souti kansa kaikenlainen. Lyllyivät melat lylyiset, hangat piukki pihlajaiset, vene honkainen vapisi; nenä hyrski hylkehenä, perä koskena kohisi, vesi kiehui kelloloissa, vaahti palloissa pakeni.

Kilvan kiskoivat urohot, miehet veikaten vetivät: eipä matka eistykänä, ei pakene puinen pursi eestä purren purjehisen, tuon on Pohjolan venehen.

Silloin vanha Väinämöinen jo tunsi tuhon tulevan, hätäpäivän päälle saavan. Arvelee, ajattelevi, miten olla, kuin eleä. Itse tuon sanoiksi virkki: Vielä tuohon mutkan muistan, keksin kummoa vähäisen.”

Tavoittihe tauloihinsa, tunkihe tuluksihinsa. Otti piitä pikkuruisen, tauloa taki vähäisen; ne merehen mestoavi yli olkansa vasemman. Sanovi sanalla tuolla, lausui tuolla lausehella: Tuosta tulkohon karinen, salasaari kasvakohon, johon juosta Pohjan purren, satahangan halkiella meren myrskyn hiertimessä, lainehen rapa’imessa!”

Se siitä kariksi kasvoi, loihe luo’oksi merehen, itähän pitemmin puolin, poikkipuolin pohjosehen.

Tulla puikki Pohjan pursi, halki aallon hakkoavi: jopa joutuvi karille, puuttui luotohon lujasti. Lenti poikki puinen pursi, satakaari katkieli; mastot maiskahti merehen, purjehet putoelivat noiksi tuulen vietäviksi, ahavan ajeltaviksi.

 • Louhi proper noun Louhi
 • Pohjola, Pohja proper noun Pohjola (the North)
 • emäntä noun female head of the household, mistress
 • kutsua transitive verb call, summon, invite
 • kokohon StdF kokoon together, to one place
 • panna transitive verb place something somewhere
 • joukko noun group, host, crowd
 • jousi noun bow
 • laittaa transitive verb place something somewhere
 • mies noun man
 • miekka noun sword
 • rakennella transitive verb prepare, equip
 • pursi noun vessel
 • suorittaa transitive verb arrange; prepare, equip
 • sota-venonen diminutive of sotavene noun a boat used in war, warship
 • latoa transitive verb set in order
 • laiva noun ship
 • sota-uros noun warrior
 • kuni, kuin conjunction as, like
 • sotka noun a water bird, possibly the Common Goldeneye (Bucephala clangula) Wikipedia (fi): Telkkä
 • poikanen noun an offspring (of an animal) a man of a certain family, tribe or people
 • tavi noun a water bird, apparently the Eurasian Teal (Anas crecca) Wikipedia (fi): Tavi
 • lapsi noun child
 • sata numeral hundred
 • miekallinen adjective having a sword, equipped with a sword
 • tuhat numeral thousand
 • uros noun man
 • kohennella transitive verb fix, improve, adjust
 • purje-puu noun mast
 • vaate-varpa noun yard (horizontal pole on a mast to which sails are attached)
 • varata transitive verb prepare, equip
 • nostaa transitive verb lift, raise
 • puu noun wood as material tree wooden object
 • purje noun sail
 • vaate noun item of clothing cloth sail
 • varpa-puu noun yard (horizontal pole on a mast to which sails are attached)
 • olla verb be
 • pitkä adjective long; tall
 • pilven lonka thick cloud, lump of cloud
 • pilven tönkkä thick cloud, lump of cloud
 • taivas noun sky, heaven
 • se pronoun it; that
 • lähteä intransitive verb leave (with a verb) begin to do
 • laskea verb sail, steer a boat, go down rapids
 • sekä conjunction and
 • jotta conjunction so that
 • joutua intransitive verb arrive in time hurry proceed end up somewhere (involuntarily)
 • sampo noun a Sampo (described in the Kalevala as a kind of magical mill)
 • tavata transitive verb catch, take reach for hit, touch find, get
 • vene noun boat
 • Väinämöinen proper noun Väinämöinen
 • vaka adjective steady, firm, serious
 • vanha adjective old
 • sininen adjective blue
 • meri noun sea (Turunen); large body of water, where the opposite shore cannot be seen (Jussila) Turunen 1981 Jussila 2009
 • itse pronoun (sometimes; has other uses as well) self VISK § 769
 • tuo pronoun that
 • sana noun word utterance
 • virkkaa verb say
 • puhua verb speak, say
 • perä noun rear part; stern of a ship or boat
 • oi interjection o!
 • sie pronoun you (singular)
 • lieto adjective carefree, frivolous, fickle huoleton, kevytmielinen, huikentelevainen
 • Lempi proper noun Lempi
 • poika noun boy youth, young man son
 • ylimäinen StdF ylimmäinen highest, topmost
 • ystävä noun friend
 • nousta intransitive verb rise, climb
 • nenä noun nose tip, point, end
 • ravahtaa intransitive verb climb quickly
 • katsaista transitive verb take a look at, check
 • etinen adjective front, forward
 • ilma noun air sky
 • tarkata transitive verb inspect, watch closely
 • takainen adjective back, rear
 • selvä adjective clear
 • ilman ranta noun shore of the sky (horizon)
 • vai conjunction or (used in either ... or questions)
 • sekava adjective unstable, suggesting a change in weather
 • Lemminkäinen proper noun Lemminkäinen
 • veitikkä noun rascal, foolhardy person veitikka, vekkuli, huimapää
 • verevä adjective ruddy; fat
 • hyvin particle very
 • kärkäs adjective quick, active, eager
 • käskeä verb command, order
 • kehua verb praise
 • kepeä adjective fast, quick
 • katsoa verb look, peer, observe katsella, tähytä, tarkastella
 • itä noun east
 • länsi noun west
 • luode noun west north
 • etelä noun south
 • poikki adposition (note: requires the genitive) across
 • ranta noun shore
 • taakea adjective wide, vast, open
 • pieni adjective little, small
 • pilvi noun cloud
 • pohjoinen noun north
 • sanoa verb say
 • jo vainen indeed, surely
 • valehdella intransitive verb lie (tell lies)
 • e- negative verb no, not VISK § 108
 • liene- stem of the verb ‘to be’ in the potential mood; an alternative to olle- probably is VISK § 115
 • purjehinen adjective with raised sails
 • toiste adverb again, for a second time
 • tarkemmasti from the adjective tarkka adverb more carefully, more sharply
 • tarkoin from the adjective tarkka adverb carefully, sharply
 • saari noun island
 • kaukoa StdF kaukaa from a distance, from far away
 • näkyä intransitive verb be visible, be seen
 • etähältä StdF etäältä from a distance
 • haamottaa intransitive verb be dimly visible
 • havukka StdF haukka noun hawk, falcon (used of various diurnal birds of prey)
 • haapa noun the Common Aspen (Populus tremula)
 • täynnä adverb (täynnä + a word in the partitive = ‘full of’) full
 • koivu noun birch, such as Betula pendula or Betula pubescens
 • kirjo-koppelo noun a speckled female Western Capercaillie (Tetrao urogallus)
 • ne pronoun they
 • eikä conjunction nor
 • kolmannesti adverb for the third time
 • kerran kolmannenki from kerta ‘time’, kolmas ‘third’ and particle -ki ‘too’ for the third time
 • lausua verb say, speak
 • lause noun statement, reply, line of dialogue puheenvuoro, repliikki
 • jo particle already
 • tulla intransitive verb come become
 • sata-hanka adverb a boat with hundred rowlocks (oarlocks)
 • hakata verb beat, hit repeatedly sail against the waves
 • soudin noun something used for rowing; oar
 • ilman adverb or adposition without VISK § 694
 • istua verb sit
 • silloin adverb then
 • tuntea transitive verb feel with the senses; taste; experience emotions know (in several senses of “know”), recognize notice, become aware of guess, expect
 • tosi noun truth, fact
 • totinen adjective real, serious
 • noin adverb thus
 • nimetä verb name (in the Kalevala only used in stock phrases that introduce quotations)
 • soutaa verb row
 • seppo a variant of seppä noun smith
 • Ilmarinen proper noun Ilmarinen
 • kaikki everything, all
 • kansa noun people, crowd
 • juosta intransitive verb run (of a boat:) glide, move forward kulkea, liukua
 • venonen diminutive of vene noun boat
 • eestä StdF edestä out of the way; from in front of
 • ennättää intransitive verb make it (on time); reach (a place on time); etc.
 • kaikenlainen adjective of many kinds
 • lyllyä intransitive verb bend
 • mela noun paddle
 • lylyinen adjective made of hard pine wood, lyly (reaction wood?) Jussila 2009 Wikipedia (en): Reaction wood
 • hanka noun rowlock (oarlock)
 • piukkia intransitive verb bang
 • pihlajainen adjective made of rowan
 • honkainen adjective made of the wood of a (large) pine
 • vapista intransitive verb shiver, shake, tremble
 • hyrskiä intransitive verb splash, foam pärskyä, kuohua
 • hylje noun seal
 • koski noun rapid
 • kohista intransitive verb flow noisily, rush
 • vesi noun water
 • kiehua intransitive verb boil, foam
 • kello noun bubble
 • vaahti noun foam
 • pallo noun bubble
 • paeta verb flee (various senses referring to movement, including:) fall behind, move further away
 • kilvan adverb in competition
 • kiskoa verb pull hard, drag
 • veikaten adverb in competition; defiantly
 • vetää verb pull, draw
 • matka noun journey
 • edistyä intransitive verb make progress, advance
 • puinen adjective wooden
 • tuho noun destruction, death
 • hätä-päivä noun moment of distress, time of destruction
 • päälle adposition onto; against
 • saada verb get
 • arvella verb think, consider
 • ajatella verb think, consider
 • miten adverb how
 • kuin adverb how, in what way
 • elää verb live
 • vielä adverb still
 • pronoun I
 • mutka noun way, method, trick
 • muistaa verb remember, recall
 • keksiä verb discover, become aware of, come up with
 • kumma noun wonder, strange thing obstacle, nuisance
 • vähäisen adverb a little
 • tavoittihe 3p sg reflexive form, past tense grasped
 • taula noun tinder made of Fomes fomentarius Wikipedia (en): Fomes fomentarius
 • tunkihe 3p sg reflexive form, past tense put a hand into something, grasped something
 • tulukset noun (tulukset is a plural) tools for kindling a fire using metal, flint and taula Turunen 1981
 • ottaa verb take
 • pii noun flint
 • pikkuruisen adverb a little
 • taki adverb quite, just
 • mestata verb throw, toss
 • yli adposition (note: requires the genitive) over
 • olka noun shoulder
 • vasen adjective left
 • kari, karinen karinen is diminutive noun a rock (or a group of rocks) that is underwater or slightly above the surface
 • sala-saari noun hidden island (underwater rock)
 • kasvaa intransitive verb grow
 • joka pronoun which
 • halkiella intransitive verb break, crack
 • myrsky noun storm
 • hierrin noun whirlwind
 • laine noun wave
 • rapain noun breaking wave (Jussila); the place where a wave hits (Turunen) tyrsky, hyöky, rantaan tai matalikkoon särkyvä aalto; (Turunen) aallon lyömäpaikka Jussila 2009 Turunen 1981
 • laine noun wave
 • loihe 3p sg reflexive form, past tense became
 • loihe 3p sg reflexive form, past tense became
 • luoto noun small rocky island
 • pitempi comparative of pitkä adjective longer
 • puoli noun side
 • poikki-puolin crosswise
 • tulla puikkia two-verb expression where the first verb (always in the infinitive) indicates the action and the second (with ordinary inflection) indicates the manner come rocking from side to side (Jussila); come fast (Turunen) Jussila 2009 Turunen 1981
 • halki adposition (note: requires the genitive) across, through
 • aalto noun wave
 • puuttua intransitive verb get stuck, be caught in
 • lujasti adverb tightly
 • lentää verb fly be broken, be shattered, be thrown 1 liikkua siivin ilmassa 5 särkyä, pirs[t?]outua, singota
 • poikki adverb into two pieces
 • sata-kaari noun boat with hundred arches
 • katkiella intransitive verb break taittua, särkyä, lohkeilla (Turunen: sama kuin katketa = mennä poikki)
 • maiskahtaa intransitive verb splash loiskahtaa, polskahtaa
 • putoella intransitive verb fall one by one
 • nuo pronoun those
 • tuuli noun wind
 • viedä verb take
 • ahava noun strong wind (Jussila, Turunen); dry and cold spring wind (Turunen) ahava (kova) tuuli [Turunen kuiva ja kylmä kevättuuli; voimakkaasti puhaltava tuuli] Jussila 2009 Turunen 1981
 • ajella verb carry (away) 3 vedestä ja ilmasta: kuljettaa mukanaan
 • masto noun mast
 • w00001 l00001 nominative sg
 • w00002 l00002 genitive sg of Pohjola
 • w00003 l00003 nominative sg
 • w00004 l00004 3p sg past tense summoned
 • w00005 l00002 genitive sg (object)
 • w00006 l00005
 • w00007 l00006 3p sg past tense (she) put
 • w00008 l00007 genitive sg (object) the troop
 • w00009 l00008 illative pl (with possessive suffix) to their bows
 • w00010 l00009 3p sg past tense put
 • w00011 l00010 nominative pl (object) the men
 • w00012 l00011 illative pl (with possessive suffix) to their swords
 • w00013 l00012 3p sg past tense equipped
 • w00014 l00002 genitive sg of Pohja
 • w00015 l00013 genitive sg (object)
 • w00016 l00014 3p sg past tense prepared
 • w00017 l00015 genitive sg (object) a warship
 • w00018 l00016 3p sg past tense lined up
 • w00019 l00010 nominative pl (object) the men
 • w00020 l00017 illative sg (with possessive suffix) to her (their?) ship
 • w00021 l00014 3p sg past tense set in order
 • w00022 l00018 nominative pl (object) the warriors
 • w00023 l00019
 • w00024 l00020 nominative sg a sotka
 • w00025 l00021 genitive pl (with possessive suffix; object) its young
 • w00026 l00022 nominative sg a tavi
 • w00027 l00023 genitive pl (with possessive suffix; object) its children
 • w00028 l00016 3p sg present tense lines up
 • w00029 l00024 nominative sg
 • w00030 l00010 partitive sg men
 • w00031 l00025 partitive sg with swords
 • w00032 l00026 nominative sg
 • w00033 l00008 adessive sg wielding bows
 • w00034 l00027 partitive sg men
 • w00035 l00028 3p sg past tense adjusted
 • w00036 l00029 partitive pl (object) masts
 • w00037 l00030 partitive pl (object) yards
 • w00038 l00031 3p sg past tense prepared
 • w00039 l00032 3p sg past tense raised
 • w00040 l00033 illative sg to the wood (wooden pole, mast)
 • w00041 l00034 partitive pl (object) sails
 • w00042 l00035 partitive pl (object) sails
 • w00043 l00036 illative pl to yards
 • w00044 l00019 like
 • w00045 l00037 3p sg present tense is (meaningless filler syllable)
 • w00046 l00038 genitive sg
 • w00047 l00039 genitive sg (object)
 • w00048 l00040 genitive sg (object)
 • w00049 l00041 adessive sg in the sky
 • w00050 l00042 elative (some case endings used with se are unusual) then VISK § 101
 • w00051 l00043 3p sg past tense (she) set out
 • w00052 l00044 illative of the “MA infinitive” to sail VISK § 121
 • w00053 l00045 both
 • w00054 l00043 3p sg past tense set out
 • w00055 l00046 and
 • w00056 l00047 3p sg past tense hastened
 • w00057 l00048 partitive sg (object) the Sampo
 • w00058 l00049 illative of the “MA infinitive” to get
 • w00059 l00050 elative sg from the boat
 • w00060 l00051 genitive sg of Väinämöinen
 • w00061 l00052 nominative sg
 • w00062 l00053 nominative sg
 • w00063 l00051 nominative sg
 • w00064 l00044 3p sg present tense sails
 • w00065 l00054 partitive sg
 • w00066 l00055 partitive sg (object)
 • w00067 l00056 himself
 • w00068 l00057 genitive (object)
 • w00069 l00058 translative pl into words
 • w00070 l00059 3p sg past tense spoke
 • w00071 l00060 3p sg past tense spoke
 • w00072 l00013 genitive sg (with possessive suffix) of his boat
 • w00073 l00061 elative sg from the stern
 • w00074 l00062
 • w00075 l00063 nominative
 • w00076 l00064 nominative sg
 • w00077 l00065 genitive sg of Lempi
 • w00078 l00066 nominative sg son
 • w00079 l00067 nominative sg dearest
 • w00080 l00068 nominative sg (with possessive suffix) my friend
 • w00081 l00069 2p sg, imperative mood climb!
 • w00082 l00029 genitive sg of the mast
 • w00083 l00070 illative sg to the top
 • w00084 l00030 illative sg to the yard
 • w00085 l00071 2p sg, imperative mood climb quickly!
 • w00086 l00072 2p sg, imperative mood check!
 • w00087 l00073 nominative sg
 • w00088 l00074 nominative sg (object)
 • w00089 l00075 2p sg, imperative mood inspect!
 • w00090 l00076 nominative sg
 • w00091 l00041 nominative sg (object)
 • w00092 l00037 3p sg present tense (with interrogative particle) is...?
 • w00093 l00077 nominative pl
 • w00094 l00078 nominative pl
 • w00095 l00037 3p sg present tense (with interrogative particle) is...?
 • w00096 l00077 nominative pl
 • w00097 l00079
 • w00098 l00080 nominative pl
 • w00099 l00057 nominative (with particle -pA) that
 • w00100 l00064 nominative sg
 • w00101 l00081 nominative sg
 • w00102 l00066 nominative sg young man
 • w00103 l00082 nominative sg
 • w00104 l00083 nominative sg
 • w00105 l00084
 • w00106 l00085 nominative sg
 • w00107 l00086 abessive of the “MA infinitive” without being told
 • w00108 l00087 abessive of the “MA infinitive”, with particle -ki ‘even’ even without encouragement
 • w00109 l00088 nominative sg
 • w00110 l00069 3p sg past tense climbed
 • w00111 l00029 genitive sg of the mast
 • w00112 l00070 illative sg to the top
 • w00113 l00030 illative sg to the yard
 • w00114 l00071 3p sg past tense climbed quickly
 • w00115 l00089 3p sg past tense observed
 • w00116 l00090 nominative pl (object) all east
 • w00117 l00089 3p sg past tense observed
 • w00118 l00091 nominative pl (object) all west
 • w00119 l00089 3p sg past tense observed
 • w00120 l00092 nominative pl (object) all north
 • w00121 l00093 nominative pl (object) all south
 • w00122 l00089 3p sg past tense looked
 • w00123 l00094
 • w00124 l00002 genitive sg of Pohja
 • w00125 l00095 genitive sg the shore
 • w00126 l00042 elative then
 • w00127 l00057 genitive (object)
 • w00128 l00058 translative pl into words
 • w00129 l00059 3p sg past tense spoke
 • w00130 l00077 essive sg clear
 • w00131 l00073 nominative sg
 • w00132 l00074 nominative sg
 • w00133 l00096 nominative sg
 • w00134 l00076 nominative sg
 • w00135 l00041 nominative sg
 • w00136 l00097 nominative sg
 • w00137 l00037 3p sg present tense is
 • w00138 l00098 nominative sg
 • w00139 l00099 inessive sg in the north
 • w00140 l00039 nominative sg
 • w00141 l00092 inessive sg in the north
 • w00142 l00100 3p sg past tense said
 • w00143 l00053 nominative sg
 • w00144 l00051 nominative sg
 • w00145 l00101
 • w00146 l00102 2p sg past tense (with particle -ki) you lied
 • w00147 l00103 3p sg not
 • w00148 l00042 nominative sg
 • w00149 l00098 nominative sg
 • w00150 l00037 bare stem (used with the negative verb); potential mood; with particle -kAnA probably is
 • w00151 l00039 nominative sg
 • w00152 l00104 bare stem (used with the negative verb); with particle -kAnA probably is
 • w00153 l00042 nominative sg
 • w00154 l00037 3p sg present tense is
 • w00155 l00013 nominative sg
 • w00156 l00105 nominative sg
 • w00157 l00089 2p sg, imperative mood look!
 • w00158 l00106
 • w00159 l00107
 • w00160 l00089 3p sg past tense he looked
 • w00161 l00106
 • w00162 l00089 3p sg past tense looked
 • w00163 l00108
 • w00164 l00100 3p sg present tense says
 • w00165 l00058 adessive sg with utterance
 • w00166 l00057 adessive that
 • w00167 l00109 nominative sg
 • w00168 l00110
 • w00169 l00111 3p sg present tense can be seen
 • w00170 l00112
 • w00171 l00113 3p sg present tense can be dimly seen
 • w00172 l00114 partitive pl hawks
 • w00173 l00115 nominative pl aspens
 • w00174 l00116 filled with
 • w00175 l00117 nominative pl birches
 • w00176 l00118 partitive pl with female capercaillies
 • w00177 l00114 partitive pl hawks
 • w00178 l00103 3p sg not
 • w00179 l00119 nominative
 • w00180 l00037 bare stem (used with the negative verb); potential mood probably is
 • w00181 l00120
 • w00182 l00118 partitive pl female capercaillies
 • w00183 l00119 nominative
 • w00184 l00002 genitive sg of Pohja
 • w00185 l00021 partitive pl sons
 • w00186 l00121
 • w00187 l00042 nominative the
 • w00188 l00122
 • w00189 l00123 3p sg past tense said
 • w00190 l00124 adessive sg with expression
 • w00191 l00125 now
 • w00192 l00126 3p sg present tense comes
 • w00193 l00127 nominative sg
 • w00194 l00128 3p sg present tense sails against the waves
 • w00195 l00129 adessive pl at oars
 • w00196 l00130 without (oars)
 • w00197 l00131 inessive of the “MA infinitive” sitting
 • w00198 l00132
 • w00199 l00125
 • w00200 l00133 3p sg past tense knew(?)
 • w00201 l00134 nominative pl (object) truths
 • w00202 l00135 nominative pl serious
 • w00203 l00058 genitive sg (object) an utterance
 • w00204 l00059 3p sg past tense (an alternative to virkki) (he) spoke
 • w00205 l00136
 • w00206 l00137 3p sg past tense named
 • w00207 l00138 2p sg, imperative mood row!
 • w00208 l00139 nominative sg
 • w00209 l00140 nominative sg
 • w00210 l00138 2p pl, imperative mood row!
 • w00211 l00141 all
 • w00212 l00142 nominative sg (you) people
 • w00213 l00046
 • w00214 l00143 3p sg, conditional mood would advance (quickly)
 • w00215 l00144 nominative sg the boat
 • w00216 l00145
 • w00217 l00146 3p sg, conditional mood would get in time
 • w00218 l00138 3p sg past tense rowed
 • w00219 l00142 nominative sg people
 • w00220 l00147 nominative sg
 • w00221 l00148 3p pl past tense bent
 • w00222 l00149 nominative pl paddles
 • w00223 l00150 nominative pl
 • w00224 l00151 nominative pl rowlocks
 • w00225 l00152 3p sg past tense banged
 • w00226 l00153 nominative pl
 • w00227 l00050 nominative sg
 • w00228 l00154 nominative sg
 • w00229 l00155 3p sg past tense trembled
 • w00230 l00070 nominative sg
 • w00231 l00156 3p sg past tense splashed
 • w00232 l00157 essive sg as a seal
 • w00233 l00061 nominative pl
 • w00234 l00158 essive sg as a rapid
 • w00235 l00159 3p sg past tense rushed
 • w00236 l00160 nominative sg
 • w00237 l00161 3p sg past tense foamed
 • w00238 l00162 inessive pl (plurality marked by -loi-, an alternative to -i-) in bubbles
 • w00239 l00163 nominative sg
 • w00240 l00164 inessive pl in bubbles
 • w00241 l00165 3p sg past tense fell behind
 • w00242 l00166
 • w00243 l00167 3p pl past tense pulled
 • w00244 l00027 nominative pl men
 • w00245 l00010 nominative pl men
 • w00246 l00168
 • w00247 l00169 3p pl past tense pulled
 • w00248 l00103 3p sg (with particle -pA) (but) not
 • w00249 l00170 nominative sg
 • w00250 l00171 bare stem (used with the negative verb); with particle -kAnA advances
 • w00251 l00165 bare stem (used with the negative verb) escapes
 • w00252 l00172 nominative sg
 • w00253 l00145 (note: requires the genitive) from
 • w00254 l00013 genitive sg the vessel
 • w00255 l00105 genitive sg
 • w00256 l00057 genitive
 • w00257 l00050 genitive sg boat
 • w00258 l00133 3p sg past tense felt
 • w00259 l00173 genitive sg destruction
 • w00260 l00126 genitive sg of the “VA participle” coming VISK § 521
 • w00261 l00174 genitive sg
 • w00262 l00175 upon him
 • w00263 l00176 genitive sg of the “VA participle” coming
 • w00264 l00177 3p sg present tense thinks
 • w00265 l00178 3p sg present tense thinks
 • w00266 l00179
 • w00267 l00037 infinitive to be
 • w00268 l00180
 • w00269 l00181 infinitive to live
 • w00270 l00182
 • w00271 l00183 nominative
 • w00272 l00057 illative for that
 • w00273 l00184 genitive sg (object)
 • w00274 l00185 1p sg present tense can think of
 • w00275 l00186 1p sg present tense I come up with
 • w00276 l00187 partitive sg (object) nuisances
 • w00277 l00188 a few
 • w00278 l00189 he reached for
 • w00279 l00190 illative pl (with possessive suffix) his tinder
 • w00280 l00191 he reached for
 • w00281 l00192 illative pl (with possessive suffix) his tinderbox
 • w00282 l00193 3p sg past tense he took
 • w00283 l00194 partitive sg (object)
 • w00284 l00195
 • w00285 l00190 partitive sg (object)
 • w00286 l00196 just
 • w00287 l00188 a little
 • w00288 l00119 nominative (object) them
 • w00289 l00055 illative sg into the sea
 • w00290 l00197 3p sg present tense throws
 • w00291 l00198
 • w00292 l00199 genitive sg (with possessive suffix) his shoulder
 • w00293 l00200 genitive sg
 • w00294 l00057 elative from that
 • w00295 l00126 3p sg, imperative mood may a ... be formed
 • w00296 l00201 nominative sg
 • w00297 l00202 nominative sg
 • w00298 l00203 3p sg, imperative mood may a ... grow
 • w00299 l00204 illative sg into which
 • w00300 l00143 infinitive to sail
 • w00301 l00013 genitive sg the ship
 • w00302 l00127 genitive sg the hundred-rowlocks
 • w00303 l00205 infinitive to be broken
 • w00304 l00055 genitive sg of the sea
 • w00305 l00206 genitive sg of a storm
 • w00306 l00207 inessive sg in a whirlwind
 • w00307 l00208 genitive sg of a wave
 • w00308 l00209 inessive sg at the breaking
 • w00309 l00042 nominative it
 • w00310 l00042 elative then
 • w00311 l00201 translative sg into a rock
 • w00312 l00203 3p sg past tense grew
 • w00313 l00211
 • w00314 l00213 translative sg an island
 • w00315 l00055 illative sg in the sea
 • w00316 l00090 illative sg eastward
 • w00317 l00214 instructive pl longer
 • w00318 l00215 instructive pl with sides
 • w00319 l00216
 • w00320 l00099 illative sg to the north
 • w00321 l00217 3p sg past tense came rocking from side to side(?)
 • w00322 l00218
 • w00323 l00219 genitive sg wave
 • w00324 l00128 3p sg present tense sails
 • w00325 l00125 with particle -pA (but) then
 • w00326 l00047 3p sg present tense it runs aground
 • w00327 l00201 allative sg on the rock
 • w00328 l00220 3p sg past tense got stuck
 • w00329 l00213 illative sg on the island
 • w00330 l00221
 • w00331 l00222 3p sg past tense was smashed
 • w00332 l00223 in half
 • w00333 l00224 nominative sg
 • w00334 l00225 3p sg past tense broke
 • w00335 l00233 nominative pl masts
 • w00336 l00226 3p sg past tense splashed
 • w00337 l00055 illative sg into the sea
 • w00338 l00034 nominative pl sails
 • w00339 l00227 3p pl past tense fell one by one
 • w00340 l00228 translative into those
 • w00341 l00229 genitive sg by the wind
 • w00342 l00230 translative pl of the “VA participle” ones that are taken
 • w00343 l00231 genitive sg by the (strong? spring?) wind
 • w00344 l00232 translative pl of the “VA participle” into ones that are driven
 • n00001

  After a number larger than one, the partitive singular is used.

 • n00002

  Sekä ... jotta or sekä ... että: ‘both ... and’.

 • n00003

  The verb is in the singular here, although ilman rannat is plural. Using the third person singular form of the verb to cover the plural as well is common in the Kalevala.

 • n00004

  During the quest for the Sampo, Lemminkäinen has the role of a comic sidekick who is eager to help but tends to fail miserably.

 • n00005

  Possible translations: “that is no cloud”, “I don’t think that is a cloud”.

 • n00006

  In expressions like “they are (not) of type X”, the X is in the partitive. Here we once again have a singular verb with a plural subject. Plurality would in this case be expressed by the negative verb: eivät olle ‘are (probably) not’.

 • n00007

  ‘There are a hundred men’.

 • n00008

  ‘For the ship of Pohja to run into’.

 • n00009

  ‘To be taken away by the wind’. Noiksi is not necessary for the meaning and would be omitted in ordinary prose.